تبلیغات
ASCorp.IR - پیوند های شیمیایی
 
ASCorp.IR
[ASCorp Developers Group]
درباره وبلاگ


به جمهوری خوش آمدید...!

مدیر وبلاگ : امیر سینا صالح علوی
نظرسنجی
کدام یک از موضوعات را ترجیح می دهیدپیوند شیمیایی و انواع آن
دید کلی
بررسی مواد ساده و مرکب در طبیعت نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق اتمها در طبیعت به حالت
آزاد وجود ندارند. مواد ساده ای که در طبیعت به حالت آزاد وجود دارند، بندرت بصورت مولکول تک
اتمی هستند. بیشتر مواد ساده بصورت مولکولهای دو یا چند اتمی در طبیعت پیدا می شوند. برای مثال گاز
هیدروژنی که از اثر اسیدها بر فلزها یا از تجزیه الکتریکی آب یا از هر راه دیگری بدست می آید، بصورت
مولکول دو اتمی است . اکسیژن نیز در اغلب موارد بصورت مولکول دو اتمی و گاهی نیز بصورت مولکول سه اتمی اوزون
یافت می شود . فسفر سفید بصورت مولکول چهار اتمی و گوگرد بصورت مولکول هشت اتمی است.
تنها گازهای بی اثر در طبیعت بصورت تک اتمی یافت می شوند .


......ادامه مطلــــــب
پیوند شیمیایی در هیدروژن
وقتی دو اتم هیدروژن به یکدیگر نزدیک می شوند، اوربیتالهای اتمی آنها به یک اوربیتال مولکولی تبدیل
می شود. در اوربیتال مولکولی ابر الکترونی تحت تاثیر جاذبه دو هسته قرار دارد. در حالی که در اوربیتال
اتمی ابر الکترونی تحت تاثیر جاذبه یک هسته است . چون نیروی جاذبه هسته ها در فضای بین دو هسته از جاهای دیگر بیشتر است، در نتیجه تراکم ابر الکترونی
در فاصله دو هسته از جاهای دیگر بیشتر خواهد بود . انرژی پیوند
انرژی پیوند [ ، عبارت است از مقدار انرژی آزاد شده به هنگام تشکیل پیوند بین یک مول اتمهای گازی
شکل یک عنصر با یک مول اتمهای گازی شکل همان عنصر یا عنصر دیگر . انواع پیوند شیمیایی
پیوند کووالانسی
در مولکول هیدروژن ، اتمها ، الکترون به اشتراک می گذارند و با استفاده از مدل بور ، الکترونهای مشترک بر
روی مدار خارجی هر دو اتم گردش می کنند. به بیان دیگر ، ابر الکترونی تحت تاثیر جاذبه دو هسته قرار
دارد و تراکم ابر الکترونی در فاصله دو هسته از جاهای دیگر بیشتر است. چنین پیوندی پیوند کووالانسی
نامیده می شود . پیوند کووالانسی بین دو اتم هیدروژن از همپوشانی اوربیتال s بوجود می آید و مولکول حاصل بیضوی است
که هسته های دو اتم در دو کانون آن قرار دارند و تراکم ابر الکترونی در بین دو هسته زیاد و در اطراف
هسته ها کمتر است. در نتیجه تشکیل پیوند ، اوربیتالهای اتمی به اوربیتال مولکولی تبدیل می شوند.
اوربیتالهای مولکولی حاصل از تشکیل پیوند میان دو اتم هیدروژن بیضوی است که تراکم ابر الکترونی بر
روی خط واصل بین هسته های آن از جاهای دیگر بیشتر است. این شکل اوربیتال مولکولی اوربیتال مولکولی
سیگما یا پیوند سیگما نامیده می شود . در نوع دیگر از اوربیتالهای مولکولی ، نه تنها سطح انرژی پائین نمی آید و انرژی آزاد نمی شود، بلکه سطح
انرژی از اتمهای اولیه نیز بالاتر است، این اوربیتال را نمی توان اوربیتال پیوندی نامید، بلکه یک اوربیتالی ضد
پیوندی است و بصورت نشان داده می شود . هرچه در یک مولکول ، تعداد اوربیتالهای پیوندی اشغال شده بیشتر باشد، مولکول پایدارتر است، ولی هر گاه
تعداد اوربیتالهای پیوندی و ضد پیوندی برابر باشد، دو اتم از یکدیگر جدا می مانند و بین آنها پیوندی
تشکیل نمی شود. تعداد پیوند میان دو اتم برابر نصف تعداد الکترونهای موجود در اوربیتالهای پیوندی منهای
نصف تعداد الکترونهای موجود در اوربیتالهای ضد پیوندی است .
 پیوند اکسیژن با هیدروژن : اکسیژن ، دو اوربیتال تک الکترونی دارد. هر گاه یک اتم اکسیژن و یک اتم هیدروژن به
یکدیگر نزدیک شوند، امکان جاذبه بر دافعه وجود دارد و در این صورت پیوند تشکیل
می شود. در این مجموعه ، هیدروژن به آرایش گاز بی اثر هلیم رسیده است، ولی اکسیژن در
خارجی ترین سطح انرژی خود دارای هفت الکترون شده و هنوز به آرایش گاز بی اثر نرسیده
است . آرایش الکترونی اکسیژن پس از تشکیل یک پیوند با یک هیدروژن مشابه آرایش الکترونی
فلوئور شده است. بنابراین این مجموعه می تواند به همان راههایی که فلوئور آرایش
الکترونی خود را به آرایش الکترونی گاز بی اثر رساند، آرایش الکترونی خود را کامل کند.
یکی از راههای رسیدن به آرایش الکترونی گاز بی اثر آن است که با یک اتم هیدروژن دیگر
پیوند برقرار کند و مولکول O را پدید آورد .
پیوند داتیو
اتم نیتروژن با سه اتم هیدروژن ، پیوند کووالانسی معمولی تشکیل می دهد و به آرایش الکترونی گاز بی اثر
می رسد. پس از این عمل ، برای نیتروژن یک جفت الکترون غیر پیوندی باقی می ماند که می تواند آن را
بصورت داتیو در اختیار اتمهایی که به آن نیاز دارند، قرار دهد. از سوی دیگر ، اتم هیدروژن که یک اتم
الکترون در اوربیتال آن موجود است، هر گاه این الکترون را از دست بدهد، به یون تبدیل می شود
که اوربیتال آن خالی است . حال هرگاه این یون به مولکول آمونیاک نزدیک شود، با آن پیوند داتیو برقرار می کند و خود را به آرایش
الکترونی گاز بی اثر می رساند : این مجموعه که یون آمونیوم نامیده می شود، در بسیاری از ترکیبات
مانند کلرید آمونیوم و هیدروکسید آمونیوم وجود دارد . اندازه گیری های انجام شده نشان می دهد که انرژی و طول هر چهار پیوند نیتروژن _ هیدروژن در یون
آمونیوم کاملا یکسان است. این امر منطقی نیز به نظر می رسد، زیرا پیوند داتیو نیز مانند پیوند کووالانسی
معمولی یک جفت الکترون است که بین هسته اتم نیتروژن و هسته اتم هیدروژن قرار گرفته است . هچنین می تواند با یون یون تشکیل دهد که در آن هر چهار پیوند از نظر طول و انرژی
یکسان هستند. کلرید آلومینیوم نیز با یون ترکیب می شود و یون تولید می کند که در آن
هر چهار پیوند AL - Cl از نظر طول و انرژی یکسان هستند .
پیوند الکترووالانسی )یونی(
در اتم لیتیم ، 2 الکترون وجود دارد که یک الکترون ، در لایه والانس آن قرار دارد. به هنگام تشکیل پیوند ،
چون این اتم در دومین سطح انرژی دارای جفت الکترون غیر پیوندی نیست و تفاوت سطح انرژی اول و دوم
نیز بسیار زیاد است، نمی تواند الکترون خود را برانگیخته کند. بنابراین در خارجی ترین سطح انرژی ، تنها
یک الکترون خواهد داشت. هرگاه این اتم بخواهد پیوند کووالانسی تشکیل دهد، باید یک اتم تک الکترونی
دیگر مانند فلوئور پیوند تشکیل دهد و را تولید کند . واقعیت آن است که از پیوند بین لیتیم و فلوئور ، فلورید لیتیم پدید می آید، ولی هرگاه بخواهیم این
دو اتم را از نظر آرایش الکترونی بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که اتم فلوئور با اشتراک گذاشتن
الکترون ، ممکن است به آرایش الکترونی گاز بی اثر برسد، ولی لیتیم آرایش الکترونی گاز بی اثر پیدا نکرده
است . لیتیم هر گاه بخواهد به آرایش الکترونی گاز بی اثر بعد از خود برسد، باید روی هم رفته هفت الکترون بگیرد
که اگر بخواهد این هفت الکترون را با پیوند کووالانسی بدست آورد، خود نیز باید هفت الکترون در
خارجی ترین سطح انرژی خود داشته باشد که این کار به هیچ وجه امکان پذیر نیست . ولی هر گاه این عنصر بخواهد آرایش الکترونی گاز بی اثر قبل خود را پیدا کند، کافی است که یک الکترون
موجود در اوربیتال خود را از دست بدهد تا آرایش الکترونی آن به صورت در آید و آرایش الکترونی
گاز بی اثر هلیم پیدا کند. یعنی اتم لیتیم به یون تبدیل می شود و به آرایش گاز هلیم می رسد . اتم فلوئور نیز می تواند با گرفتن یک الکترون و تبدیل شدن به یون خود را به آرایش الکترونی گاز بی
اثر نئون برساند . یعنی به هنگام تشکیل پیوند بین لیتیم و فلوئور ، لیتیم یک الکترون به فلوئور می دهد و با
این عمل هر دو به آرایش الکترونی گاز بی اثر می رسند . به این ترتیب اتم فلوئور به یون منفی ( آنیون ) و
اتم لیتیم به یون مثبت ( کاتیون ) تبدیل می شود. این نوع پیوند را پیوند الکترووالانسی یا یونی می نامند که
بین یک فلز و یک غیرفلز رخ می دهد .
نوع مطلب : SCIENTIFIC، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
17 مرداد 96 07:28 بعد از ظهر
If you are going for finest contents like I do, just pay a visit this web site
everyday as it provides feature contents, thanks
17 مرداد 96 04:54 بعد از ظهر
Appreciation to my father who told me regarding this blog,
this weblog is truly awesome.
25 اردیبهشت 96 06:02 قبل از ظهر
Keep on writing, great job!
24 فروردین 96 06:43 بعد از ظهر
What's up, I desire to subscribe for this web site to obtain most up-to-date updates, so where
can i do it please help.
22 اسفند 92 04:42 بعد از ظهر
سلام داداش
می خواستم بهت بگم که توی هر صفحه از وبلاگت 8 تا مطلب قرار بده الآن کم هست و این خیلی جالب نیست
موفق باشی
امبدوارم آدم انتقاد پذیری باشید...
امیر سینا صالح علوی

خیر سرعت بالایی رو می خواد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه